Voorwaarden

1. Organiserende instantie
Zwemschool Swim4all (hierna te noemen: de Zwemschool) is gevestigd te Amsterdam, Uiterweg 251 1431 AG Aalsmeer en staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, dossiernummer KVK 60979682
Swim4all heeft als BTW-identificatienr. NL854147287B01

2. Opleidingseisen zwemdiploma’s
2.1. De Zwemschool leidt op voor de zwemdiploma’s A, B en C van het Zwem-ABC, overeenkomstig de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s van de ENVOZ.

3. Toezichthoudende instantie
3.1. De Zwemschool is een door de ENVOZ erkend opleidings- en exameninstituut en staat geregistreerd onder nummer 2471098

De door de Zwemschool georganiseerde en af te nemen Zwem-ABC examens staan onder toezicht van de in punt 3.1. genoemde instantie.

4. Garantiebepaling
4.1. De cursusduur is gekoppeld aan de bij de inschrijving gekozen zwemlescursus, tenzij uit een eventuele testles van het leskind blijkt, dat in redelijkheid deze cursusduur niet kan worden gerealiseerd. In een dergelijke situatie wordt door het instructieteam vooraf met inschrijvende ouder/verzorger overleg gepleegd en worden aanvullende afspraken gemaakt.
4.2. Als het leskind niet direct na afloop van de cursus kan afzwemmen en wel alle lessen heeft gevolgd, dan behoeft voor de vervolglessen tot het behalen van het diploma niet extra te worden betaald. Het bedrag per les binnen het pakket bedraagt €25,- per les.
4.3. Bij (te verwachten) langdurig aaneensluitend of periodiek verzuim door ziekte van het leskind kan een beroep worden gedaan op vervolglessen zonder extra kosten, mits een doktersverklaring wordt overgelegd. Een dergelijk beroep dient schriftelijk te worden ingediend na overleg met het instructieteam.
4.4. Gemiste lessen inhalen is alleen mogelijk in overleg met het instructieteam.
4.5. Indien een leerling langer dan de geplande periode bezig is (diploma A – 6-8 maanden, diploma B en C 3-4 maanden) voor het behalen van het diploma en de oorzaak hiervan ligt in het vaak en/of langdurig afwezig zijn, zonder geldige reden, anders dan door ziekte, maar door vakantie ( buiten de reguliere schoolvakanties ) feestjes of iets van gelijke strekking en een leerling hierdoor minder dan 90% van de lessen aanwezig is, zijn wij genoodzaakt  extra kosten in rekening te brengen van het cursusbedrag .

5. Betalen van cursusgeld
5.1. Het van toepassing zijnde cursusgeld dient op de door de Zwemschool aangegeven wijze en binnen de gestelde betalingstermijn te worden betaald.
5.2. Indien aan het gestelde in punt 5.1. niet wordt voldaan dan komt de (definitieve) plaatsing van het leskind in een zwemlesgroep automatisch te vervallen en bestaat geen recht op terugbetaling van het eventueel reeds betaalde cursusgeld.
5.3. Zodra een kind is geplaatst en dit is bevestigd en gefactureerd door Swim4all, dan is er sprake van een overeenkomst tussen Swim4all en cliënt welke inhoudt dat er bij de cliënt de verplichting is om het bedrag voor de cursus vóór aanvang van de eerste les te betalen.
5.4. Indien een cliënt besluit voor de betaling van het cursusgeld maar na bevestiging, plaatsing en facturatie af te zien van deelname aan de cursus, dan blijft de betalingsverplichting van het cursusgeld van kracht.
5.5. Indien een cliënt besluit na betaling van het cursusgeld en na bevestiging, plaatsing en facturatie af te zien van deelname aan de cursus, dan is er geen restitutie van het cursusgeld meer mogelijk.

De Zwemschool en klant gaan een overeenkomst aan voor de cursusduur A, B of C en indien de klant de cursus voortijdig beindigd of opzegt anders dan door ziekte of verhuizing bestaat geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld.

6. Sluiting van de gehuurde zwemlesaccommodatie
6.1. De Zwemschool sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van cursusgeld en/of enige andere financiële vergoeding uit wanneer de Zwemschool in een overmachtsituatie kom te verkeren als gevolg van wettelijke maatregelen of anderszins, waardoor zij niet de gelegenheid is om de zwemlescursussen in het gehuurde uit te voeren.
6.2. De Zwemschool zal in een situatie als omschreven in punt 6.1 de inschrijvende ouder/verzorger hiervan direct informeren.
6.3. De Zwemschool zal zich inspannen om in een situatie als omschreven in punt 6.1 uit te zien naar een vervangende zwemlesaccommodatie.

7. Veiligheid van zwemles
7.1. Alle zwemlescursussen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven.
7.2. De bij de inschrijving bekend zijnde lichamelijke en/of geestelijke beperkingen van c.q. gezondheidsrisico’s voor het leskind dienen bij het inschrijven van de zwemlescursus te worden vermeld. Indien er bij aanvang van de lessen met diplomagarantie geen melding is gedaan van enige beperking, lichamelijk of geestelijk en na enige tijd kan worden vastgesteld dat hiervan wel sprake was, en dat door deze beperking het niet mogelijk wordt om binnen de gestelde termijn een diploma te behalen is dit reden voor beëindiging van de overeenkomst met “diplomagarantie” op de einddatum van de gestelde termijn zonder restitutie.
7.3. Indien zich tijdens de zwemlescursus beperkingen van en/of risico’s voor het leskind zijn ontstaan, dient de inschrijvende ouder/verzorger het instructieteam direct en voorafgaande aan de zwemles te informeren, teneinde het instructieteam in de gelegenheid te stellen de lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

8. Gebruiks- en gedragregels zwemlesaccommodatie
8.1. De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider dient zich te houden aan de voor de zwemlesaccommodatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dient alle door het personeel en/of het instructieteam van de Zwemschool te geven aanwijzingen stipt op te volgen.
8.2. Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van het gestelde onder punt 8.1. kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemlescursus aan het leskind zonder recht van enige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde cursusgeld.

9. Voorbehouden
9.1. De Zwemschool behoudt zich het recht voor om tussentijds wijziging aan te brengen in de planning van de zwemlescursussen of de cursusplaats, -lesdag en -tijdstip voor zover deze cursussen nog niet zijn gestart.
9.2. De Zwemschool behoudt zich het recht om voor een gestarte zwemlescursus extra lesdagen en -tijdstippen op te nemen.
9.3. De Zwemschool zal zich inspannen om de onder de punten 9.1 en 9.2. genoemde situaties tot een minimum te beperken en hierover de inschrijvende ouder/verzorger direct te informeren.
9.4. De inschrijvende ouder/verzorger heeft het recht om in een wijzigingssituatie als bedoeld in punt 9.1. de zwemlescursus te annuleren.

10. Privacybescherming
Alle persoonsgegevens of vertrouwelijk informatie worden met respect voor de privacy van inschrijvende ouder/verzorger behandeld, tenzij de Zwemschool en/of het instructieteam krachtens de wet hiertoe verplicht worden. Hierbij verleent u  toestemming aan Swim4all dat foto’s gemaakt tijdens het afzwemmen e.d. op de Instagram-site van Swim4all geplaatst mogen worden.

11. Slotbepaling
11.1. Door verzending van de inschrijving verklaart inschrijvende ouder/verzorger bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.

 

Ga naar aanmeldformulier